Klasser

Våra klasser

På Adelövs Friskola finns förskoleklass samt skolklasser upp till årskurs 6. 

I vissa klasser arbetar vi i sk B-form vilket innebär att det kan vara tex årskurs 1-2 som har samma klasslärare och vissa lektioner tillsammans. Genomgångar och instruktioner är ofta i halvklass.  

Vi arbetar med Skolverkets värderingar och kunskapskrav men även med utomhuspedagogik i alla våra klasser.  

Våra mål är: Att alla elever ska känna att de är trygga på skolan! Att våra elever ska känna att de har arbetsro under lektionerna. Att våra årskurs 6or ska vara godkända i alla ämnen.

Förskoleklassen

Förskoleklassen är ett skolförberedande år inför grundskolan. Innehållet i förskoleklassens verksamhet utgår från läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 22). 

Grunden för förskoleklassens verksamhet är att få kunskap genom lek och undervisning. Dagligen förekommer fri lek för eleverna. Undervisningen fokuserar på att utveckla en språklig medvetenhet hos eleverna. De får lära känna alfabetets bokstäver samt leka med rim och ramsor. Förskoleklassen arbetar dessutom med grundläggande matematik t.ex. storlek, likheter, skillnader, mängd, form och mätning. Vidare berör undervisningen natur- och samhällsvetenskap samt de estetiska ämnena bild, musik, drama och dans. 

I enligt med Lgr 22 anpassas verksamheten till varje barns förutsättningar och behov. Eleverna tränas att ta eget ansvar samt i motorisk- och social kompetens. 

ÅR 1-2

Undervisningen utgår från elevens kunskapsnivå. I år 1 fokuserar vi på bokstavsinlärningen samt de grundläggande delarna i läs- och skrivinlärningen. Idrott har år 1 tillsammans med förskoleklassen. Årskurs 1 och 2 har en del gemensamma genomgångar och instruktioner men delas upp vid praktiska moment och i den stora gruppen finns det 2-3 pedagoger som hjälper eleverna. Vi arbetar aktivt med Fonomix och elevernas kunskaper kring språk och läsning. 

I matematik arbetar eleverna både individuellt och i grupp utifrån sin kunskapsnivå. En lektion i veckan har klassen praktiskmatte, oftast utomhus. Eleverna får under denna lektion arbeta praktiskt och konkret med olika matematiska begrepp och räknesätt. NO- undervisningen utgår i huvudsak från NTA (natur och teknik för alla). NTA-teman i år 1 och 2 är Jord, Förändringar, Fast eller flytande och Balansera och väga, med ett tema per termin, vilket gör att alla elever får ta del av samtliga teman under sina år i 1 och 2. 

I SO-undervisningen arbetar vi bland annat med skildringar av livet förr och nu, högtider, symboler och berättelser inom kristendomen och olika normer och regler i elevens omgivning. Engelskundervisningen sker på ett praktiskt och lekfullt sätt. Eleverna får genom olika sånger, ramsor, fraser, lekar och film kunskap och intresse för ett annat språk.

År 3-4

Undervisningen utgår från elevens kunskapsnivå. I år 3 och 4 utvecklar vi elevernas läs- och skrivinlärning ytterligare och lär dem utveckla sina kunskaper och texter genom olika former av textbearbetning och stavningsregler. 

I matematik arbetar eleverna både individuellt och i grupp utifrån sin kunskapsnivå. Matematik- och svenskundervisningen sker i största möjliga mån åldersgrupperat. NO- undervisningen utgår i huvudsak från NTA (natur och teknik för alla). NTA-teman som år 3 och 4 arbetar med är Fjärilars liv, Kemiförsök och “Från frö till frö”, med ett tema per termin, vilket gör att eleverna kommer att få genomföra alla teman under sina år i år 3 och 4. 

I SO-undervisningen arbetar vi bland annat med skildringar av livet förr och nu, högtider, symboler och berättelser inom kristendomen och olika normer och regler i elevens omgivning samt med Sverige inom geografin och inom historian med forntiden från jordens skapande till och med järnåldern. Engelskundervisningen i år 3-4 fokuserar på att vidareutveckla eleverna förmågor inom ämnet som att skriva och läsa på ett främmande språk. 

Våra elever i årskurs 3-4 har gemensamma samlingar men är delade i undervisningen. 

board, chalk, school-5599231.jpg

År 5-6

Allt arbete i år 4 och 5 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr 22 

I år 5 och 6 sker undervisningen åldersintegrerat i SO, Bild och idrott. I matematik, svenska, NO, musik, slöjd och engelska sker undervisningen i huvudsak åldersgrupperat, men hänsyn tas till varje elevs förutsättningar och behov. 

NO-undervisningen utgår huvudsakligen från NTA (Natur och Teknik för alla). NTA-teman som 5:an och 6:an jobbar med är Matens Kemi, Mäta tid, Flyta eller Sjunka, Rörelse och konstruktion, med ett tema per termin, vilket gör att eleverna kommer att få genomföra alla teman under sina år i 5:an och 6:an. Inom SO arbetar vi med Norden och Europa inom geografin, och vikingatiden fram till stormaktstiden inom historian. Inom samhällskunskapen fokuserar vi på aktuella händelser och nyheter diskuteras regelbundet. Vi jobbar också med frågor som mänskliga rättigheter, demokrati, ekonomi m.m. Årskurs 6 har tyska som elevens språkval och undervisas också i Hemkunskap. 

Skolan är också en UF-skola som arbetar med konceptet “Mitt Samhälle” från UngFöretagsamhet i Jönköping. Detta arbetar eleverna med i So, Bild och Slöjd och eleverna kommer att bygga sina samhällen både i slöjden som prototyper men även i Bild i programmet Microsoft Education. Våra elever i 5-6an har bärbara datorer som de använder under skoltid.  

Vill du veta mer?

Rulla till toppen